กฎหมายสำหรับชีวิตประจำวัน
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกฎหมายแพ่ง ทะเบียนราษฎร์ การรับราชการทหาร กฎหมายพาณิชย์ ว่าด้วย เอกเทศสัญญา กฎหมายอาญา การประกันตัวในคดีอาญาชั้นพนักงานสอบสวน และชั้นศาล การตีความกฎหมาย การบังคับใช้ และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพด้านต่างๆ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และอายุความ