แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล ตัวแบบของข้อมูลและคำสั่งสำหรับการจัดการกับข้อมูล ฐานข้อมูลแบบความสัมพันธ์ฐานข้อมูลแบบลดหลั่นกันตามลำดับ และฐานข้อมูลแบบเครือข่ายการปรับข้อมูลเข้าบรรทัดฐาน ภาษาที่ใช้บรรยายข้อมูล ภาษาที่ใช้ดำเนินการกับข้อมูลความมั่นคงของระบบจัดการฐานข้อมูล ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ของระบบจัดการฐานข้อมูลการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างและใช้งานฐานข้อมูลแบบง่าย