ศึกษาสภาพการดำเนินงานในรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม ลักษณะของผู้ประกอบการท่ีดี ปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ