ศึกษาองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นสารสนเทศ และการสื่อสาร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจ ได้แก่ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมกระดาษทำการ และโปรแกรมเพื่อการนำเสนอ