ให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อประยกุต์กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เข้าใจการปฏิบัติงานในวิชาชีพของนักศึกษาอย่างเหมาะสมเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษา และปรับตัวให้สามารถทำงานได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา