หลักการ ความหมาย ความสำคัญและองค์ประกอบของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร ปรัชญา แนวคิด ในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดทำหลักสูตร และการประเมินหลักสูตรก่อนและหลัง  การใช้หลักสูตร ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตร และแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้