ศึกษาความหมาย ลักษณะและประเภทขององค์กรธุรกิจ  ทฤษฎีการจัดตั้งองค์กรพฤติกรรมองค์กร  กระบวนการ บริหาร  ระบบการจัดการงานบุคคล การอำนวยการ    การประสานงาน การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม   การปรับปรุงระบบและวิธีทำงาน กลยุทธ์การวางแผน และการได้เปรียบเชิงธุรกิจ โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม