ศึกษาความหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ  ขอบเขต  บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงิน  รูปแบบของธุรกิจและการภาษีอากร  การวิเคราะห์  การพยากรณ์และการควบคุมทางการเงิน  หลักเกณฑ์การบริหารทุนหมุนเวียน งบลงทุน   โครงสร้างทางการเงิน และ  วิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ