ศึกษาแนวความคิด และทฤษฎีองค์การโดยเปรียบเทียบความแตกต่าง ของโครงสร้างองค์การในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยเดิม จนถึงสมัยปัจจุบัน และศึกษาถึงโครงสร้างที่เกิดขึ้นตามทฤษฎีต่าง ๆ ที่สามารถอำนวยให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง บุคคลทุกระดับในองค์การ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาองค์การ และการบริหารจัดการในอนาคต