เทคนิคการสำรวจเส้นทาง  การออกแบบและการให้ตำแหน่ง     เส้นทางโค้ง  ทางราบและทางดิ่ง  การยกโค้งและการขยายโค้ง      การทำระดับแนวทาง  งานดิน  การวางแนวเส้นทาง  การสำรวจ    เพื่อการก่อสร้างทาง