ศึกษาสารประกอบเคมีหรือธาตุที่ได้จากน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ
ปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์จากน้ำมันและแก๊สธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ
กัน