คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตและความหมายของโครงงานวิศวกรรมสำรวจ  การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การวางแผนการดำเนินงาน การเขียนและการนำเสนอความเป็นไปได้ของโครงงาน