ศึกษาและปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์
การแบ่งเซลล์ การลำเลียงสารเข้าสู่เซลล์ สารอาหารและเอนไซม์
เนื้อเยื่อและโครงสร้างพืช เนื้อเยื่อและโครงสร้างสัตว์
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา และพันธุศาสตร์