ศึกษาความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักการมนุษยสัมพันธ์ในการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับความหมาย และความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ในทางธุรกิจ การปรับปรุงตนเองให้เอื้อต่อการสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์   การจูงใจ   การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน การทำงานเป็นทีม  กลุ่มและภาวะผู้นำ  ศาสนากับมนุษยสัมพันธ์  ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์ทางธุรกิจ