ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นวัสดุช่วยสอนทางช่างอุตสาหกรรม  การวิเคราะห์งานเพื่อการพัฒนาการสอน  การกำหนดลำดับปฏิบัติการและงานเพื่อการสอน  การกำหนดความรู้สัมพันธ์และจัดลำดับงานเพื่อการสอน  ปฏิบัติการจัดทำใบช่วยสอน  เอกสารการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน    ใบบันทึกความก้าวหน้าทางการเรียน