คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรวม
ปัจจัยทางการตลาดและความต้องการของลูกค้า การออกแบบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
แนวความคิดในการออกแบบ การออกแบบทางเทคนิค การออกแบบในการผลิต
การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบการขาย
การสร้างสถานการณ์จำลองทางกาตลาดและการวิเคราะห์ทางการตลาดลิขสิทธิ์ กฎหมายการลงทุน
กฎหมายแรงงานและสวัสดิการ สังคม กฎหมายภาษี กฎหมายการนำเข้าและส่งออก
กฎหมายที่เกี่ยวกับการลงทุนและการเงิน