คำอธิบายรายวิชา 

การบริหารจัดการองค์กรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ตามแผนแม่บทแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
สามารถประเมินแบบดุลยภาพและตัวบ่งชี้ความสามารถ   การวิเคราะห์และออกแบบด้วยระบบการวางแผนพัฒนาทรัพยากรองค์กร  สถาปัตยกรรมการให้บริการ การจัดการความสัมพันธ์ผู้รับบริการ 
การจัดการห่วงโซ่อุปทานมาบริหารจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
รวมถึงรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา  

The Management of organization in information and communication
technology  follow up  on master plan. Evaluation with balance
scorecard and key performance indicator. Analysis and design by enterprise resource
planning , Service oriented architecture , customer relationship management ,
supply chain management for managing which are risk and change in the
future.  Including the security and
stable in information and communication system technology for education.