ศึกษาลักษณะทั่วไปของการประกอบธุรกิจ แนวความคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ

ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ รวมทั้งหน้าที่ของผู้บริหารทางด้านต่างๆ

รวมทั้งการมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ