ศึกษาเกี่ยวกับความหมายขอบเขต และหลักการของจิตวิทยาองค์กรอุตสาหกรรม เปรียบเทียบความแตกต่างบุคคลเชิงพฤติกรรมกับการบริหาร การจัดสรรกำลังคนเข้าสู่ องค์กร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องทางสังคมกับธุรกิจ อุตสาหกรรมพร้อมกลยุทธการสอนงาน แนะนำงาน เทคนิคการมอบหมายงาน สั่งงานและติดตามงาน จัดกิจกรรมกลุ่ม ตลอดจนถึงศิลปะการเป็นหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาเทคนิคการรายงานและประเมินผล อภิปรายประเมินค่าในการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม