การวัดระยะ  การทำระดับ  การวัดมุม  การทำวงรอบ

การเก็บรายละเอียด  การเขียนแผนที่ภูมิประเทศ  การกำหนดตำแหน่งในงานก่อสร้าง

การออกฝึกภาคสนาม  ไม่น้อยกว่า  80  ชม.