ศึกษาหลักการพื้นฐานของพิกัด และระบบอ้างอิง  ระบบดาวเทียมGNSS เพื่อกำหนดตำแหน่ง  ความคลาดเคลื่อนในระบบดาวเทียมจีพีเอส ค่ารังวัดจีพีเอส  การวางแผนการทำงานรังวัดด้วยจีพีเอส        วิธีการรังวัดภาคสนาม  การประมวลผลข้อมูลดาวเทียม