• การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบและหน้าที่ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การแทนค่า อินทิเจอร์ ค่าจำนวนจริง คาเรคเตอร์ และคำสั่งชนิดข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปรนิพจน์เลขคณิต คำสั่งกำหนดค่า นิพจน์ตรรกศาสตร์ การสลับลำดับ และการทำซ้ำ แอเรย์ โปรแกรมย่อยและพารามิเตอร์ อินพุทและเอาพุทอย่างง่ายแนวคิดการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ เทคนิคการแก้ปัญหาต่าง ๆและรูปแบบของโปรแกรมที่ดี การพัฒนาอัลกอริทึม