ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทั่วไปทางวิศวกรรมเคมี
การคำนวณปริมาณมวลสารสัมพันธ์ของปฏิกิริยาเคมี การแก้สมการดุลมวล
การไหลผ่านและการปล่อยออก การใช้ข้อมูลทางเคมี ข้อมูลสมดุลวัฏภาค ข้อมูลทางกายภาพ
และข้อมูลทางเทอร์โมไดนามิคส์ในการดุลพลังงาน กรณีศึกษาของการดุลมวลและพลังงานในกระบวนการผลิตแบบต่างๆ