ศึกษามาตรฐานการเขียนและการอ่านแบบก่อสร้าง การใช้มาตรส่วนและสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการประเมินราคาทรัพย์สิน ขั้นตอนและกระบวนการก่อสร้าง และเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับองค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร ได้แก่ งานฐานราก งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และงานระบบปรับอากาศ ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาก่อสร้าง เวลาในการก่อสร้าง