ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ การประยุกต์ใช้หลักศิลป์ในการออกแบบจัดดอกไม้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดดอกไม้ รูปแบบการจัดดอกไม้แบบสากลขั้นพื้นฐาน