ให้นักศึกษาทำกิจกรรม A5 สรุปปริพันธ์ ครั้งที่ 1 ตาโต

คะแนนสอบกลางภาค แลบลิ้น

สรุปเนื้อหา ทำแบบทดสอบก่อนสอบกลางภาค PM Cal1 E  แลบลิ้น


พีชคณิตของเวกเตอร์ใน 3 มิติ ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์และการประยุกต์ปริพันธ์จำกัดเขต