เท่  สรุปเนื้อหาก่อนสอบ   โดยทำแบบทดสอบกลางภาคPM

Fundamental Mathematics   แลบลิ้น

เนื่อหาที่สอบกลางภาค 1)เลขยกกำลัง
2)เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ 3)
การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และ4)ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น