2-210-102

คณิตศาสตร์พื้นฐาน Fundamental Mathematicsวิชาบังคับก่อน -

3 (3-0-6)

เลขยกกำลังและฟังก์ชันตรีโกณมิติ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ความน่าจะเป็นเบื้องต้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ ลิมิต อนุพันธ์ และปริพันธ์