เท่ สรุปเนื้อหาก่อนสอบ โดยทำแบบทดสอบกลางภาคPM Calculus 2 แลบลิ้น

 ฟังก์ชันหลายตัวแปร กราฟของฟังก์ชัน 2 ตัวแปร ลิมิตความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์