ศึกษาเกี่ยวกับสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม

การแจกแจงตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงของกลุ่ม

ตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน

ของค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและการทดสอบไคว์สแควร์