หลักการบริหารและจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร พฤติกรรมองค์กร กระบวนการบริหาร แบบจำลองของการบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ ประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดความได้เปรียบเชิงธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ   การวางแผนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมการสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านบุคลากร องค์กรและระบบการบริหาร บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารที่มีต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร