ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลักการและแนวทางในการจัดการของเสีย การลดปริมาณของเสียและการนำกลับไปใช้ใหม่ ตัวอย่างศึกษาการป้องกันมลภาวะในอุตสาหกรรมที่สำคัญ กฎหมายควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม แหล่งกำเนิดและคุณลักษณะของนำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและวิธีบำบัด แหล่งกำเนิดของมลพิษอากาศ วิธีการควบคุมอนุภาคและแก๊ส ส่วนประกอบของกากของแข็งและของเสียอันตราย และวิธีกำจัด