การคิดคำนวณเบื้องต้น  คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผลหลักการนับและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น สร้างแบบจำลองปัญหาในชีวิตประจำวันและวิธีแก้   การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลโดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้