อะตอม โมเลกุล ตารางธาตุ คุณสมบัติธาตุกับความร้อน การนำความร้อน การพาความร้อน คุณสมบัติธาตุด้านไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้า สารกึ่งตัวนำไฟฟ้า ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ความต้านทาน ตัวเก็บประจุ หม้อแปลง ไดโอด วงจรชุดสำเร็จรูปพื้นฐาน