บทเรียนออนไลน์เรื่อง โครงสร้างอะตอมเเละตารางธาตุ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหลักเคมี Principle of Chemistry รหัสวิชา 2110101