๐๔-๑๔๐-๓๐๘ การเขียนแผนที่ระบบดิจิตอล

04-140-308 Cartography and Digital Mapping


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย และความสำคัญของ คาร์โตกราฟฟี่

การสร้างแผนที่ ต่อระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

การเลือกและใช้ข้อมูลในงาน การออกแบบแผนที่

การเลือกใช้สี การออกแบบส่วนประกอบของแผนที่และสัญลักษณ์

ข้อจำกัดและความละเอียดของแผนที่

การเขียนแผนที่ด้วยระบบเชิงตัวเลข

การเตรียมข้อมูลการเขียนแผนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลตัวเลขระบบการจัดเก็บข้อมูลระบบ

การกำหนดรหัส ความถูกต้องของแผนที่ระบบค่าแล้ววิเคราะห์และระบบการกำหนดรหัสความถูกต้องของ แผนที่เชิงตัวเลข