ศึกษาวิธีการต่างๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนประกอบและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนผังโปรแกรมแนวความคิดในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานธุรกิจประเภท ต่างๆวิธีการเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับธุรกิจ แต่ละชนิดระบบงานและความสัมพันธ์ของระบบงานต่างๆ ในธุรกิจ ลักษณะของระบบงานแนวความคิดในการจัดระบบงาน คุณสมบัติ และประโยชน์ของระบบงานการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจทางด้านบริหาร การจัดการสารสนเทศการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับงานธุรกิจในปัจจุบันเรียนรู้หลักการใช้ระบบงานเครือข่าย วิธีการและหลักการใช้อินเตอร์เนต