ศึกษาเกี่ยวกับ วัฎจักรกำลังก๊าซ วัฎจักรกำลังไอ วัฎจักรย้อนกลับ การใช้สารตัวกลาง ในวัฎจักรต่าง ๆ สมการสภาวะก๊าซที่เป็นจริง แผนภูมิอากาศ หลักการปรับอากาศ หลักการเบื้องต้นของการเผาไหม้เชื้อเพลิง หลักการทำงานของหัวฉีด