ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเส้น และรูปแบบบนจอภาพคอมพิวเตอร์ การสร้างเส้นและรูปทรงเรขาคณิตในระบบแกนสองมิติ การสร้างเส้นและรูปทรงเรขาคณิตในระบบแกนสามมิติ การสร้างรูปทรงต่าง ๆ จากรูปทรงเรขาคณิต การเปลี่ยนขนาด และการเคลื่อนย้ายตำแหน่ง