ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารโครงการ การพิจารณาถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานในโรงงานที่ออกแบบ การออกแบบกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี