ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนองาน รูปแบบของการนำเสนอ การเตรียมความพร้อม เทคนิควิธีการนำเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ และการประเมินผล