ศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเครื่องแต่งกาย แฟชั่นของไทยและนานาชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านอิทธิพลของเครื่องแต่งกายประจำชาติศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่มีผลต่อการออกแบบแฟชั่น