คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายของการตอบแทนและแรงจูงใจ โดยศึกษาการวิเคราะห์งาน การประเมินค่าของงาน หลักในการกำหนดค่าจ้างและเงินเดือน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราค่าจ้าง ศึกษารูปแบบของการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง เทคนิคในการประเมินค่างาน ขวัญ กำลังใจ ท่าทีเพื่อหาวิธีจูงใจในการปรับแต่งพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน การศึกษาความต้องการของมนุษย์ที่มาจากแรงจูงใจต่าง ๆ การใช้ภาวะผู้นำ รูปแบบผู้นำที่เหมาะสมต่อการจูงใจ และการสร้างบรรยากาศในการทำงาน ศึกษาเทคนิคการจ่ายผลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจแนวใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับสถานการณ์แบบไทย ๆ ปัญหาเกี่ยวกับขวัญกำลังใจ รวมทั้งประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ที่พนักงานควรจะได้รับจากองค์การ รวมทั้งระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์และระบบเงินเดือน (Payroll) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ