ศึกษาวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ วิธีการแบ่งขนาดของคอมพิวเตอร์ กรรมวิธีและประเภทของการประมวลผลข้อมูล ระบบจำนวนและการแทนรหัสข้อมูล แบบต่าง ๆ ระบบและการคำนวณเลขฐาน การกำหนดปัญหา การวิเคราะห์งาน การเขียนฝังงานและรหัสแบบจำลอง ความหมายของระบบสารสนเทศ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบสารสนเทศ