ศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อการท่องเที่ยว หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การวางแผน และการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน