ศึกษาโปรแกรมที่ใช้งานธุรกิจเสื้อผ้า การจัดระบบฐานข้อมูลเสื้อผ้า การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในงานธุรกิจเสื้อผ้า ตลอดจนนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างเหมาะสม