ศิลปประดิษฐ์                                                                                           3 (2-2-5)      (Arts and Crafts)                                                                                                                    การประดิษฐ์ เครื่องใช้  เครื่องประดับ โดยใช้งานฝีมือ  ได้แก่ การเย็บ ปัก ถัก ร้อย  การนำวัสดุต่าง ๆ มาออกแบบประยุกต์ตกแต่งให้สอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ