ความสำคัญของระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ระบบสนับสนุนการทำงานขององค์กร ความสามารถของระบบ EIS