ศึกษาเกี่ยวกับนิยาม ปรัชญา ประวัติ ความมุ่งหมาย ขอบข่าย และประโยชน์ของวิชาคหกรรมศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ ของไทย แนวคิดในปัจจุบัน อนาคตและการพัฒนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ในปัจจุบันและแนวโน้มการวิเคราะห์งานอาชีพ เศรษฐกิจของธุรกิจ กระบวนการเข้าสู่อาชีพภาครัฐ ภาคเอกชน และการประกอบอาชีพส่วนตัว การประกอบอาชีพคหกรรมศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จ