ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจำแนกประเภท และชนิดของเส้นด้าย การปั่นด้ายและการผลิตเส้นด้าย กระบวนการผลิตผ้า การตกแต่งสำเร็จ การเปรียบเทียบสมบัติของผ้าชนิดต่าง ๆ การเลือกซื้อ การใช้และการดูแลรักษา